uvod cz sk de en pl uvod
2 Swing time

 

Zlatý vìk èeského swingu


Kamil Bìhounek and His Orchestra

 

  • Sám s dìvèetem v dešti
  • Starý mlýn
  • Už to máme za sebou

 

Zpívá: Karel Kryl

 

 

 

 

 

  

 

samplery-swing.jpg
samplery-swing2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1983
LP
WEST RECORD, Canada
2007
CD

producenské centrum František Rychtaøík, Praha - ÈR

www.fr-centrum.cz

Nápad pøivést v exilu na svìt èeského swingu jsem dostal pøi nahrávání playbacku na singl Karla Kryla, který jsme vkládali do jeho (Z pod stolu) sebraných spisù. Když jsem ho slyšel, uvìdomil jsem si, že z èeských swingmanù není v exilu sám: že v Kanadì žije Jiøí Traxler a v Nìmecku Kamil Bìhounek, dva muži od èeského swingu neodmyslitelní. Takže jsem to zaèal dávat dohromady. Ve Švédsku jsem získal skvìlou slovenskou zpìvaèku Zuzku Lonskou, Karel Kryl mi napsal, že to teda se swingem zkusí (je to, myslím, jediná nahrávka, kde Kryl zpívá písnì jiných autorù, a k tomu swingové). Traxler i Bìhounek se pro vìc nadchli a napsali nová aranžmá svých starých songù .Playback pro celou desku nahrála kapela v rekordním èase ètyøi a pùl hodiny, zpìváci pøidali své hlasy (Zuzka Lonská ve Švédsku) a hotové dílo vydalo kanadské Collegium Bohemicum pro West Records, což všechno byla skupina kamarádù, která v Kanadì deset let vydávala èasopis Západ. Myslím, že v Praze se vydává tohle CD v pravý èas. V U.S.A. dochází k jisté renezanci bigbandového swingu, skoro každá vìtší univerzita má swingovou kapelu, hraje nìkolik nových profesionálních bandù, a vidìl jsem dokonce swing tancovat, jak se kdysi tancoval a jak to diváci u nás mohli vidìt v TV seriálu Prima sezóna. Muzika, již zde slyšíte, není proto záležitostí jenom nostalgie, nebo? se probouzí k novému životu.

 

Josef Škvorecký