uvod cz sk de en pl uvod
21 Karel Kryl - LIVE!

 

 

Natoèeno live 21.1.1990
v pražské Lucernì a 6.7.1991
na plzeòské Portì 

   

CD 1

 • Intro
 • Morituri te salutant
 • Èíslo na zápìstí
 • Zub èasu zalit do olova báseò | Krylogie - 1994
 • Píseò o žrádle
 • Povídání
 • Náš život je tak mnohotvárný!... báseò | Z mého plíživota - 1986
 • Dívka havíøka
 • Jednou, dvakrát
 • Karavana mrakù
 • Miláèku svetlý | báseò (Z pod stolu) Sebrané spisy - 1978
 • Salome
 • Už na jih odlétá | báseò (Z pod stolu) Sebrané spisy - 1978
 • Zkouška dospìlosti
 • V zrcadle pro nìhu | báseò (Z pod stolu) Sebrané spisy - 1978
 • Lilie
 • Vše jenom proto, že jsem v nouzi! - 1989  báseò | Archiv Karla Kryla # 1838
 • Plaváèek
 • Lásko!

 

CD 2

 • Velièenstvo Kat
 • Braniboøi v Èechách (Géro)
 • Povídání
 • Ukolébavka
 • Je teskný veèer, Karle Hynku. - 1988  báseò | Rozhovory | !!!
 • Martinì v sedmi pádech
 • Nevidomá dívka
 • Irena
 • Srdce a køíž
 • Lot - 1989  báseò | Spisy II - Básnì
 • Dìkuji
 • Písnièkáøský bacil
 • Povídání
 • Andìl
 • Bratøíèku, zavírej vrátka
 • Povídání
 • Divný kníže

 

BONUS

Porta 1991 - Plzeò

 • Rakovina
 • Tak jenom pojistit
 • Teï už máme, co jsme chtìli! - 1990 báseò | Archiv Karla Kryla # 1837
 • Hle, jak se perou
 • Smeèka

 

Hudba, texty, básnì, zpìv a kytara:

Karel Kryl 

  

diskografie-live-01
diskografie-live-04
 diskografie-live-05 
2006 | CD
Supraphon, Praha CZ
 
v Praze 16.04.2007:
"Zlatou desku" za album
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace k albu
| Karel Kryl - LIVE!

Album superlativù! Èasový dokument – ŽIVÌ! Karlùv emocionální stav tenkrát v dùsledku naprostého vyèerpání fyzických rezerv hranièil s chaosem. Tento ŽIVÝ! záznam jej však ukazuje jako klidného a vyrovnaného. Jeho okolí jej vnímalo jako daleko "živìjšího" – a sice ve všech situacích. Jeho cit pro skuteèný zaèátek nové a pøesto dosti nejisté budoucnosti ve své èeskoslovenské vlasti jej pøimìl k tomu, aby napsal díla jako „Lot“, „Je teskný veèer, Karle Hynku“ nebo „Timur a jeho parta“. Soukromì a jako kontrapunkt k vážnému a tíživému tématu "domoviny" pak s milou oddaností a pozorností napsal napøíklad „Písnièkáøský bacil“ a „Ukolébavku“. Toto dvojalbum ukazuje obì stránky Karla Kryla – a také jeho potìšení z ŽIVÝCH! koncertních vystoupení a z dialogù s publikem.

Nahrávky koncertù, hudební a zvuková   

režie, mastering Petr Benesch a Aleš     

Tvrdek / Studio Bevox Praha

• Editor Karel Deniš
• Sleeve-notes Miroslav Kovaøík
• Layout Ludek Turek
• Fotografie Bob Pacholik, Miroslav Kupilík