uvod cz sk de en pl uvod
20 Šuplíky | mé nejmilejší písnì


 • Morituri te  salutant
 • Tak vás tu máme (Bratøi)
 • Divný kníže
 • Vùnì
 • Lásko!
 • Salome
 • Srdce a køíž
 • Maškary
 • Habet
 • Gloria
 • Andìl
 • Lilie
 • Plaváèek
 • Rakovina
 • Jaro desáté
 • Jidáš
 • Jeøabiny
 • Pieta
 • Karavana mrakù
 • Tekuté písky
 • Dìkuji
 • Bratøíèku, zavírej vrátka

 

 

 

 

 

 

 

diskografie-sup
diskografie-sup_1b
 diskografie-sup 
2005 | CD
Supraphon, Praha CZ
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel Kryl - šuplíky | mé nejmilejší písnì

Vznik tohoto alba pøedstavuje výsledek intenzivního rozboru a výkladu umìlecké pozùstalosti Karla Kryla, chronologického uspoøádání Karlových lísteèkù z kytary ze všech období jeho pozemského bytí, svìdectví, které tyto Karlovy poznámky, nalepované na kytaru, pøináší. Mnohé z tìchto lísteèkù, pøedstavujících program Karlových jednotlivých vystoupení, zùstaly zachovány v Archivu Karla Kryla. Jejich výpovìï se nakonec stala základem tohoto alba.  
To nejlepší nerovná se | mé nejmilejší písnì. Zde zachycené písnì jsou ty, které Karel na svých koncertech hrál nejvíce. Upøednostòoval poøadí Morituri te salutant — Andìl — Salome — Plaváèek — Bratøíèku, zavírej vrátka. Nápadné pøitom je, že ke každému programu vystoupení vždy bez výjimky patøila píseò • Salome. Mùžeme však jen hádat, zda ji Karel nakonec také pokaždé hrál. 
Podobnì je tomu s "nejmilejšími básnìmi" Maminky a pozdìji Jde jaro do léta. Dokumentována je rovnìž souvislost jeho Karlových veršù Ta láska bláznivá a písnì Ledvinové kamínky. 
Tato první prezentace archivního materiálu je prvním krokem k otevøení a zhodnocení Karlovy pozùstalosti; to ona promluví sama za sebe a propùjèí dílu Karla Kryla mnoho nových aspektù.
| šuplíky – pod tímto oznaèením uschovával Karel Kryl své poklady. Odvodil je od starého zvyku, podle nìhož se rodinné cennosti uschovávaly v zásuvce velkého jídelního stolu v kuchyni.
Písnì, básnì, rarity, klenoty a osobní vzpomínky z Archivu Karla Kryla – výbìr pro nás pro radost – a šuplíky.
• Editor Karel Deniš
• Layout Ludìk Turek
• Remastering O. Slezák v ADK-Praha
• Fotografie Jiøí Sláma, Vladislav Vítek a Radek Surma
Texty, verše a ilustrace
• Archiv Karla Kryla

04.11.2005 - mk