uvod cz sk de en pl uvod

Prezentace oficiálního životopisu 

narozen 12. dubna 1944 v Kromìøíži
dìdeèek Karel Kryl /fa Kryl a Scotti v Novém Jièínì/ – knihtiskaø
otec Karel Kryl, knihtiskaø v Novém Jièínì, od r. 1939 v Kromìøíži

 

Knihtiskárna, která vytiskla celou øadu bibliofilií a jiných krásných tiskù
/Hyperion, Florian atd./ zlikvidována 1949.

 

 studia
 1950 – 1958základní osmiletá škola
 1958 – 1962výtvarný smìr Støední prùmyslové školy keramické v Bechyni /maturita 1962/
 1973maturita Studien – Kolleg Mnichov /Nìmecko/
 1973 – 1979dìjin umìní a žurnalistiky na Ludwig – Maximilian Universität v Mnichovì /bez akademického titulu/
 1962 – 1966

zamìstnán v keramickém závodì Spojker Teplice jako kádrová reserva, kvalitáø, paliè u tunelové pece

 1967 – 1968osvìtový výtvarník – Olomouc, Ostrava /jen krátce/ muž v domácnosti, soukromnì hospodaøící zemìdìlec, volný spolupracovník ostravského rozhlasu
 1968 ledensrpen asistent scény v dokumentárním oddìlení pražské televize

 1968 srpen

– 1969 záøí

textaø, zpìvák, kytarista
 1969 øíjenvolný spolupracovník Rozhlasové stanice Svobodná Evropa v Mnichovì
 1983 – 19911991  redaktor, pozdìji programový redaktor RSE od 1991 – »privatiér«
 9. 9. 1969exil 


   

Neèlen a nepøíslušník kulturních a literárních seskupení. Osobní kontakty – co exil dal.


Spolupráce s èasopisy Západ, Reportér, Text, Zpravodaj, poèetné další exilové publikace, jako nepravidelný dopisovatel /autorské pøíspìvky, komentáøe, poznámky, fejetony, povídky atd./ Rozhlasová práce – ve sportovním zpravodajství pseudonym Jan Šebesta/. Písòové a poetické texty èasopisecky.

 

 1969 bøezen

LP deska Bratøíèku, zavírej vrátka! /Panton/

Sazba knihy textù se stejnojmenným názvem téhož roku rozmetána /MF/

 1969 listopadLP deska Rakovina /Soukromá edice Caston-Primaphon/ 
 1970LP deska Maškary /Soukromá edice Caston-Primaphon/ 
 1971Kníška Karla Kryla /Index, Kolín nad Rýnem reedice Life Bratøíèku /soukromá edice/ 
 1974EP deska Carmina resurrectionic /soukromá edice/ 
 19747 básnièek na zrcadlo /soukromá bibliofilie – s vlastními ilustracemi/ 
 1977Pochyby /soukromá bibliofilie – s vlastními ilustracemi/ 
 1978(Z pod stolu) Sebrané spisy /Sixty-Eight Publishers, Toronto, ilustrace Ivan Steiger, s SP deskou Dívka Havíøka /Azbuk s orch. Edy Vokurky/ 
 197817 kryptogramù na dívèí jména /Poezie mimo domov, Mnichov/ 
 1978reedice prvních tøí LP´s /Šafrán, Uppsala, Švédsko/ 
 1978Lieder gegen Panzer /4 nìmecké, jeden èeský titul na desce k 10. výroèí okupace, Verlag Neue Welt, Kolín nad Rýnem 
 1979Karavana mrakù /Šafrán, Uppsala, Švédsko/ 
 1980Slovíèka /poetický scénáø – Sixty-Eight Publishers, Toronto/ 
 1982Amoresky – poesie / bibliofilie, ilustrovala Zdenka Krejèová, vlastním nákladem
 1982EP deska Ocelárna /Saturn, Melbourne, Austrálie/ 
 1984LP deska Plaváèek /Šafrán, Uppsala, Švédsko/
 1986

Z mého plíživota /s vlastními ilustracemi a s SP Jedùfka/

/Omezená suverenita, s orch. Extempore J. J. Neduhy/

/Sixty-Eight Publishers, Toronto/

 1987 Zbranì pro Erato /poezie – vlastním nákladem s ilustracemi A. Málka/
 1989 ocenìno Cenou Jana Zahradníèka /Los Angeles/ 
 1990 Reedice LP's Bratøíèku, zavírej vrátka /Panton – zlatá deska/
Rakovina /Bonton – zlatá deska, prodáno více než 250.000 kusù/ 
 1991Kníška Karla Kryla /nákl. Mladá Fronta, reedice Carmina resurrectionis/
LP deska Tekuté písky /obojí Bonton/
Lot /bibliofilie, ilustrovala Zdeòka Krejèová/
 
 1992 Reedice LP Maškary /Bonton/
Snìhurka v hadøících /bibliofilie, vlastním nákladem/
Zbranì pro Erató /vlastním nákladem/
LP deska Dvì pùle lunety /poezie v podání autora a D. Bakerové,
hudba Marian Varga, nakladatelství H&H/
LP deska Monology /Janez, Praha/
 
 1993 CD, MC To nejlepší / Bonton Music Praha
Pod grafiku / básnì / soukromý tisk / Ilustrace Igor Cvacho
Pùlkacíø / Rozhovor Miloše Èermáka s Karlem Krylem / Academia, Praha 

        
Karel Kryl zemøel 03. 03. 1994