uvod cz sk de en pl uvod

26 Karel Kryl | Rýmované komentáøe

 

  

rýmované*) komentáøe z let 1983 -1991
*) poetické, politické, veršované 

2013

Torst - Praha, ÈR

 

Informace ke knize

 

| Rýmované komentáøe

V Archivu Karla Kryla je pod
èíslem 1837 uložen manuskript,
který obsahuje „rýmované texty“ k jeho posledním relacím vysílaným Rádiem Svobodná Evropa. Karel Kryl tyto texty sám nazval „Rýmované komentáøe“. Tyto komentáøe dokumentují jeho pohled na události z let 1983 - 1991. Nìkteré z tìchto textù jsou pozdìjší texty písní, které Karel Kryl však tehdy zaèlenil do manuskriptu jako „Rýmované komentáøe“. Tyto texty byly nyní pøevzaty i do pøíslušné knihy. Proto se texty publikace nepatrnì liší od rozhlasových relací. Zvukové dokumenty k programu Rádia Svobodná Evropa z doby od 26.5. do 30.6.1991 jsou uloženy v Archivu Karla Kryla. 

kk-rymovane-komentare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-80-7215-459-3
Rok vydání: 2013
Poèet stran: 114
Cena: 158 Kè
Vazba: brožovaná
Formát: 115 x 195 mm
Èíslo publikace: 547
Grafická úprava: David Balihar


 

www.torst.cz/czech/detail.php?pk=638