uvod cz sk de en pl uvod

25 Karel Kryl - Zemì Lhostejnost

 

   

Nerýmované publicistické komentáøe
z let 1990-1993 

2012

Torst - Praha, ÈR

2012 

Torst - Praha, ÈR
(dotisk 1. vydání)

 

Informace ke knize

 

| Zemì Lhostejnost pøináší úplný
soubor politických komentáøù Karla Kryla z let 1990-93. Je nejen splátkou jednoho z výrazných dluhù, které máme vùèi jejímu autorovi, ale i pøekvapivì aktuálním a výrazným hlasem do diskuse o pøítomnosti a budoucnosti èeské spoleènosti, politiky a kultury. Krylovy èlánky ukazují, jak mimoøádného a vskutku nezávislého politického komentátora v nìm èeská a slovenská spoleènost ztratila. Vzhledem k nepøízni rozhlasových a novinových redaktorù na poèátku devadesátých let nemìl Karel Kryl možnost své publicistické texty pøedstavit širší ètenáøské a posluchaèské obci. I proto jeho komentáøù vzniklo mezi léty 1990 a 1993 jen dvacet osm. Dosah regionálních periodik Moravskoslezský den a Znojemsko, v nichž vìtšina tìchto textù vyšla, byl minimální. Kniha Zemì Lhostejnost zásadním zpùsobem doplòuje obraz zpìváka, skladatele a básníka Karla Kryla. Ukazuje jej jako výsostnì politického èlovìka se širokým vzdìláním, zábìrem zájmù a tvoøivì blízkým vztahem k èeskému jazyku, který ve své publicistice rozvinul jako málokdo z jeho generace.

 
zeme-lhostejnost

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-80-7215-428-9
Rok vydání: 2012
Poèet stran: 174
Cena: 197 Kè
Vazba: brožovaná
Formát: 115 x 195 mm
Èíslo publikace: 517
Grafická úprava: David Balihar


www.torst.cz/czech/detail.php?pk=601