uvod cz sk de en pl uvod

24 Karel Kryl - Pochyby - archivní materiál z knihy

 

výbor z písòových textù

ilustrace Karel Kryl

2006

Dokoøán – Praha a Jaroslava Jiskrová - Máj - Praha, ÈR

2007 

Dokoøán – Praha a Jaroslava Jiskrová - Máj - Praha, ÈR (dotisk 1. vydání) 

2010 

Dokoøán – Praha a Jaroslava Jiskrová - Máj - Praha, ÈR (2. vydání)

Ke koupi napø. na stránkách nakladatelství www.dokoran.cz

 

V øadì Mocca nakladatelství Máj a Dokoøán v Praze vyšla pod èíslem 19 knížka

 

  • Karel Kryl - Pochyby 

Obsahuje výbìr textù písní z celého Karlova díla øazených podle titulù. 

 

Srdce a køíž
Píseò neznámého vojína
Habet
Dachau Blues
Maškary
Pták Noh
Kain IX.
Hlas
Železná spona
Lilie
Pochyby
Zapøení Petrovo
Jidáš
Dìkuji
Plaváèek
Jaro desáté
Vùnì
Kyselý sníh
Dopisy
Monology
Idyla

 

Výbìr textù a redakce
| Marcela Tureèková a
| Pavel Müller

Ilustrace | Karel Kryl

12.2006 - mk
 

bibliografie_pochyby2_2

http://www.dokoran.cz/index.php?Pochyby&p=book&id=536z

  

http://www.dokoran.cz/index.php?Pochyby&p=book&id=282