uvod cz sk de en pl uvod

23 Karel Kryl - Rozhovory - archivní materiál z knihy

 

vybrané rozhovory, doplnìné archivními dokumenty

 

2006 Torst – Praha, ÈR
  

 

Informace ke knize 

 

Karel Kryl - Rozhovory je výbor rozhovorù, které Karel vedl s rùznými novináøi a publicisty. Výbor zahrnuje rozhovory z celého období veøejného života Karla Kryla, pøièemž období Karlových let v exilu je zohlednìno spíše jen okrajovì.

Ve vynikající spolupráci s pracovníky nakladatelství Torst vznikla velmi rozsáhlá kniha. Jejích 820 stránek je doplnìno archivním materiálem tak, aby si ètenáø mohl utvoøit obraz o období daného publikovaného textu. Dùležité na práci k této knize bylo od samého poèátku pøání, aby každý, kdo se o Karla Kryla zajímá, mìl možnost si Karlovy myšlenky a výpovìdi pøeèíst a mohl s Karlem k jednotlivým tématùm vést svùj vlastní a veskrze soukromý dialog.

 
 
bibligrafie23a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel Kryl - Rozhovory

 

ISBN: 80-7215275-0
Rok vydání: 2006
Poèet stran: 820
Cena: 599 Kè
Vazba: vázané
Formát: 145 x 205 mm
Èíslo publikace: 372
Grafická úprava: David Balihar

 

www.torst.cz/czech/detail.php?pk=447