uvod cz sk de en pl uvod

20 haraKRYLí   - archivní materiál z knihy

 

poetické komentáøe

bibliofilie

ilustrace Karel Kryl

2004

soukromý tisk

Praha, ÈR - Passau, SRN

 

Edièní poznámka

haraKRYLí se mìla jmenovat sbírka básní, kterou Karel Kryl zaèal psát v roce 1988, ale nikdy nedokonèil. Rozhodla jsem se pod jejím názvem vydat malý výbor z jeho poetických komentáøù, psaných pøevážnì pro vysílání Rádia Svobodná Evropa. Komentáøe byly souèástí poøadù složených z Karlova prùvodního slova a písní. Z nìkolika desítek básní-komentáøù, dochovaných ve strojopisech, jsem jich do pøítomné knížky vybrala tøináct. Doplnila jsem je úvodní básní z pøipravované sbírky Harakrylí, texty ze ètyø Karlových novoroèenek a proložila je nìkolika úryvky z prùvodních slov k vysílání, které se dochovaly v Karlových rukopisech.

 

Graficky upravil a sazbu zhotovil
| David Balihar
Redaktor | Jan Šulc
Vytiskla tiskárna S – Tisk, Vimperk
Vydání první
Praha – Passau 2004
 

 
bibliografie_hara1