uvod cz sk de en pl uvod

Prezentacja oficjalnego ¿yciorysu

Urodzony 12. kwietnia 1944 w Kromie¿y¿u( Kromìøíž)
Dziadek Karel Kryl / fa Kryl a Scotti w Nowym Jiczinie (Nový Jièín)/ - drukarz
Ojciec Karel Kryl, drukarz w Nowym Jiczinie (Nový Jièín) od r. 1939 w Kromiežyžu (Kromìøíži) 

 

Drukarnia ksi¹¿ek, która wydrukowa³a ca³y szereg bibliografii i innych piêknych druków /Hyperion, Florian itd./ zlikwidowana 1949.

 

 studia
 1950 – 1958szko³a podstawowa oœmiolatka
 1958 – 1962kierunek rzemios³ artystycznych œredniej przemys³owej szko³y ceramicznej w Bechynì /matura 1962/
 1973matura Studien – Kolleg Monachium / Niemcy/
 1973 – 1979historia sztuki i dziennikarstwo na Ludwig – Maximilian Universität w Monachium /bez tytu³u akademickiego/
 1962 – 1966

atrudniony w zak³adzie ceramicznym Spojker Teplice jako rezerwa kadrowa, kontroler techniczny, przecinacz w piecu tunelowym

 1967 – 1968plastyk oœwiatowy – O³omuniec (Olomouc), Ostrawa /tylko krótko/ mê¿czyzna na gospodarstwie domowym, rolnik prowadz¹cy prywatne gospodarstwo rolne, niezale¿ny wspó³pracownik Radia w Ostrawie
 1968 styczeñsierpieñ asystent sceny w dziale dokumentalnym praskiej telewizji

 1968 sierpieñ

– 1969 wrzesieñ

autor tekstów, pieœniarz , gitarzysta
 1969 paŸdziernikniezale¿ny wspó³pracownik Radia Wolna Europa w Monachium
 1983 – 19911991 redaktor, póŸniej redaktor programowy RWE od 1991 - »privatier«
 9. 9. 1969wygnanie


   

Nie cz³onek i nienale¿¹cy do ugrupowañ kulturalnych i literackich. Osobiste kontakty –
co by³o mo¿liwe na wygnaniu


Wspó³praca z czasopismami Zachód (Západ), Sprawozdawca (Reporter), Tekst (Tekst), Korespondent (Zpravodaj), liczne kolejne publikacje na wygnaniu, jako sporadyczny korespondent /autorskie artyku³y, komentarze, uwagi, felietony, opowiadania i td./ Praca radiowa – w wiadomoœciach sportowych pseudonim Jan Šebesta/. Teksty poetyckie i pieœniowe w czasopismach.

 

 1969 marzecLP p³yta Braciszku zamykaj furtkê(Bratøíèku, zavírej vrátka !) /Panton/
Sk³ad ksi¹¿ki tekstów o tej samej nazwie tego samego roku rozrzucony /MF/
 1969 listopadPL p³yta Rak (Rakovina) / Prywatna edycja Caston-Primaphon/
 1970LP p³yta Przebierañcy (Maškary) /Prywatna edycja Caston-Primathon/
 1971Ksi¹¿ka Karela Kryla ( Kníška Karla Kryla) /Index, Kolonia nad Renem reedycja Life Bratøíèku /prywatna edycja
 1974EP p³yta Carmina resurrectionic /prywatna edycja/
 19747 wierszy na zwierciad³o (7 básnièek na zrcadlo) /prywatna bibliografia -  z w³asnymi ilustracjami/
 1977W¹tpliwoœci (Pochyby) prywatna bibliografia – z w³asnymi ilustracjami/
 1978Spod sto³u (Z pod stolu) Dzie³a zebrane /Sixty-Eight Publishers, Toronto, Ilustracje Ivan Steiger,z SP p³yt¹ Dziewczyna Górniczka (Dívka Havíøka)/Azbuk s orch. Edy Vokurky/
 197817 kryptogramów na dziewczêce imiona (17 kryptogramù na dívèí jména) Poezja poza ojczyzn¹ (Poezie mimo domov) , Monachium/
 1978reedycja pierwszych trzech LP's /Šafrán, Uppsala, Szwecja/
 1978Lieder gegen Panzer /4 niemieckie, jeden czeski tytu³ na p³ycie w 10.rocznicê okupacji, Verlag Neue Welt, Kolonia nad Renem
 1979Karawan chmur (Karavana mrakù) / Šafrán, Uppsala, Szwecja/
 1980S³ówka (Slovièka)/scenariusz poetycki – Sixty-Eight Publishers, Toronto/
 1982Amoresky – poezja / bibliografia, ilustrowa³a Zdenka Krejèová, na w³asny koszt
 1982EP p³yta Stalownia (Ocelárna)/ Saturn, Melbourne, Australia/
 1984PL p³yta P³ywaczek (Plaváèek) /Šafran, Uppsala, Szwecja/
 1986Z mojego pe³za¿ycia (Z mého plíživota)/ z w³asnymi ilustracjami i z SP Jedùfka Ograniczona suwerennoœæ (Omezená suverenita), z orch. Extempore J.J. Neduhy  /Sixty-Eight Publischers, Toronto/
 1987 Broñ dla Erató (Zbranì pro Erató) poezja – na w³asny koszt z ilustracjami A. Málka/
 1989 wyró¿niono Nagrod¹ Jana Zahradnièka /Los Angeles/
 1990 Reedycja LP's Braciszku zamykaj furtkê (Bratøíèku, zavírej vrátka)/Panton - z³ota p³yta/ Rak ( Rakovina) /Bonton – z³ota p³yta, sprzedano ponad 250.000 sztuk/
 
 1991

Ksi¹¿ka Karela Kryla (Kníška Karla Kryla) wydawnictwo Mladá Fronta, reedycja Carmina resurrectionis/

LP p³yta Ciek³e piaski (Tekuté písky)/ obie Bonton/Lot / bibliofilia, ilustrowa³a Zdeòka Krejèová/

 1992 Reedycja LP  Przebierañcy (Maškary) /Bonton/
Królewna Œnie¿ka w ga³gankach ( Snìhurka v hadøících) /bibliofilia, na w³asny koszt/    Broñ dla Erató (Zbranì pro Erató)/w³asnym kosztem/    LP p³yta Dwie po³owy lunety (Dvì pùle lunety) poezja w podaniu autora i D. Baker,    Muzyka Marian Varga, wydawnictwo H&H/     LP p³yta Monologi (Monology) /Janez, Praha// 
 1993 CD, MC To najlepsze (To nejlepší) / Bonton Muzic Praha
Pod grafikê (Pod grafiku) / wiersze prywatny druk / Ilustracje Igor Cvacho
Pó³kacerz (Pùlkacíø) / Rozmowa Miloša Èermáka z Karelem Krylem (Rozhovor Miloše Èermáka s Karlem Krylem)/ Academia, Praha

        
Karel Kryl zmar³  03. 03.  1994