uvod cz sk de en pl uvod
e-mail:

 osoba kontaktowa
:


foto
– archiw Karla Kryla

przek³ady:
Czeska wersja – Ladislav Santiago de la Cruz
Niemiecka wersja – Marlen Kryl
Wersja S³owacka – Katarína Janigová
Wersja Angielska – Alena Èernilová

edytor: Jan Šulc

uwaga
Za treœæ strony internetowej nie ponosimy odpowiedzialnoœci.

copyright – archiw Karla Kryla


Szanowni Przyjaciele,
archiw Karela Kryla stara siê odszukaæ dalsze materia³y zwi¹zane z twórczoœci¹ Karela Kryla i wykorzystaæ je do kompletacji archiwu, z tego powodu witamy Wasz¹ wspó³pracê. Je¿eli posiadacie Pañstwo dokumenty, listy, rysunki i inne podobne materia³y pisemne, które mo¿ecie nam dostarczyæ, prosimy o kontakt z nami. Chêtnie przyjmiemy Pañstwa ofertê.