uvod cz sk de en pl uvod


21.3.2014 - Koncert Karla Kryla: „SOLIDARNOŒÆ Z POLSK¥“

Czeski poeta i piosenkarz, KAREL KRYL, œpiewa swoje teksty po polsku, czesku i niemiecku

Supraphon, Praha, CZ | CD - download

    

  

Gdyby ktoœ z Pañstwa chcia³ siê podzieliæ w³asnymi fotografiami Karela Kryla, któr¹ posiada we w³asnym albumie – chêtnie je umieœcimy na stronie internetowej. Mnóstwo fotografii z archiwu ju¿ znacie z ksi¹¿ek i ok³adek, tak¿e przywitamy nowe – jeszcze nie opublikowane fotografie.
Dziêkujemy i cieszymy siê na Wasze e-maile.


W paŸdzierniku mo¿emy siê cieszyæ na nowy œpiewnik z najbardziej znanymi piosenkami Karela Kryla.
Jego chrzest bêdzie 26.10.2011 w Pa³acu Ksi¹¿ek Luxor na Placu Václava w Pradze o godzinie czwartej popo³udniu.

23.wrzeœnia wysz³o nowe DVD: Karel Kryl koncerty 1989/1990
Na DVD jest wybór z legendarnych polistopadowych wyst¹pieñ.
Jako bonus na DVD jest godzinowy dokument Karel Kryl: Portret filmowy (Filmový portrét)
w re¿yserii  Františka Speváka
Do kupienia na www.supraphon.cz   za 332,- CZK

W listopadzie 2010 wyszed³ nowy œpiewnik ½Karel Kryl – komplet½.
Wyda³o wydawnictwo G + W spol. s.r.o., w mieœcie Cheb.
S³owo wstêpne napisa³ Jan Šulc.
Rysunki – Karel Kryl.
Fotografie – archiw Karela Kryla.
Do kupienia w ksiêgarniach.

W maju 2010 wysz³o CD nazwane ½Znowu padaj¹ liœcie½ (½Zas padá listí½) – jest to przekrój twórczoœci Karela w jego autorskiej interpretacji.
Wyda³o wydawnictwo Supraphon.
Do kupienia naprz. na stronach Supraphonu – www.supraphon.cz za 237,- CZK

W listopadzie 2010 wysz³a ksi¹¿ka tekstów piosenek W¹tpliwoœci  (Pochyby)
Wyda³o wydawnictwo Dokoøán we wspó³pracy z  wydawnictwem Jaroslava Jiskrová – Máj.
Rysunki – Karel Kryl.
Do kupienia naprz. na stronie wydawnictwa www.dokoran.cz za 115,- CZK