uvod cz sk de en pl uvod

22 Karel Kryl - Ostrov pokladù   - archivní materiál z knihy

 

 

  • 16.12.2005 KMa - Praha, ÈR

 

V tìchto pøedvánoèních dnech pøichází na pulty kniha vydaná spoleèností KMa s.r.o v Praze

- Ostrov pokladù - v Edici èeských autorù

Kniha obsahuje písnì, básnì, texty_pl z celého období Krylovy tvorby. Je to výbìr z mnohých dosavadních publikací, doplnìn a obohacen øadou dosud nezveøejnìných textù. Také sem byla zaøazena Karlova poslední báseò "Má Vlast?"

Na obálce knihy je dosud nepøedstavený Karlùv obraz - olej na plátnì - z roku 1970.

Toto vydání je doplnìno krátkou biografií - jak básníka Karla Kryla, tak výtvarníka Karla Kryla.

Knihu i biografii sestavil Dr. Jan Šulc, který toto vydání redakènì zajiš?uje.

 

Motto
"Nauè se písnièku
 Není tak složitá
 Opøi se bratøíèku
 Cesta je rozbitá
 Budeme klopýtat
 Zpátky už nemùžeme"

 
bibliografie_ostrovpokladu_2