uvod cz sk de en pl uvod
Karel Kryl
Serdecznie Pañstwa witamy na oficjalnej stronie internetowej Karela Kryla – pieœniarza, poety, dziennikarza, grafika CZ£OWIEKA.
Jak o Karelowi powiedzieæ coœ, co jeszcze nie by³o powiedziane?

Wspania³y piosenkarz, kompozytor i poeta, znakomity grafik, dla wielu ludzi ten najlepszy przyjaciel, cz³owiek obdarzony poczuciem humoru, ³askawy , ¿yczliwy i kochaj¹cy ¿ycie cz³owiek.

Cz³owiek o ogromnych horyzontach, któremu po wielu latach po jego œmierci przyznajemy , ¿e mia³ w wielu sprawach racjê.

¯yczymy wszystkim odwiedzaj¹cym powy¿sze strony , ¿eby znaleŸli tu informacje, które poszukuj¹.

O nowoœciach bêdziemy Pañstwa informowali we w³aœnie wydawanych ksi¹¿kach, cd, dvd, o planowanych wystawach i podobnych przedsiêwziêciach.

Mo¿ecie nam napisaæ Swoje uwagi, zapytania i pomys³y – adres e-mailowy jest podany w kontaktach.

S mi³oœci¹ i wdziêcznoœci¹ do Karela Kryla.