uvod cz sk de en pl uvod

  

ARCHIV KARLA KRYLA

 

...  

 

  

*12.04.1944 - 12.04.2017

 

...  

 
Duben / Kvten
2017 TORST - KAREL KRYL | 
Prózy

   
Karel Kryl - Prózy

 

Svazek Prózy je první kniní edicí prozaických prací

Karla Kryla. Vychází z autorských strojopis a rukopis

– ve dvou pípadech asopiseckých otisk –

uloených v Archivu Karla Kryla. Kniha je lenna

do tí ástí: první shrnuje povídky a pohádky, druhá

fejetony a úvahové, vzpomínkové a píleitostné texty,

tetí tvoí rozsáhlá próza lovk. S výjimkou prvních

tí text, napsaných v eskoslovensku v letech

šedesátých, byla vtšina próz napsána v sedmdesátých

letech v Nmecké spolkové republice.

Karel Kryl je psal peván pro vysílání rozhlasové

stanice Svobodná Evropa, v nm je sám etl. Nkteré

ze svých povídek ítával i na svých koncertech.

 

                                      Jan Šulc

 
ISBN: 978-80-7215-546-0
KC *399,--

  

...

 

 

2016 TORST – KAREL KRYL | Krylogie

   

Karel Kryl - Krylogie

  

 

Rok padesát devt konen; rok, v nm poprvé je

mi vlastniti kytaru, a stejn poprvé v mém ivot

dokonce co dar k vysvdení. Mám pocit, e kdyby

mí rodiové bývali byli tušili, co tenhle špás bude

stát nerv, byli by mi snad radji bývali koupili sušenky

nebo co. Le, nechali se zlákat.

A tak jsem, bezmála šestnáctiletý, zaal brnkat

u nauené prstoklady na vlastní Gibson, dipsonu,

jak se íkalo. Znla ponkud neoste, pokud vím.

Nebo snad píliš oste?

 

                          Karel Kryl, Krylogie

 

http://www.torst.cz/czech/detail.php?pk=708
 

 

...  

  

04.03.2017

 

Tradiní zádušní mše za Karla Kryla v kostele sv. Markéty v praském Bevnov se bude konat
v sobotu 4. bezna 2017 od 18 hodin.

   

Karel Kryl - Praha Bevnov_11.04.2017 Karel Kryl - Praha Bevnov_11.04.2017

  

...

 

Národní divadlo Praha: Sólo pro ti / Brel - Vysockij - Kryl

 

Další pedstavení úspšné baletní inscenace na motivy písní tí legendárních evropských písniká probhnou v následujících termínech:

 

ND - Sólo pro ti / Brel - Vysockij - Kryl 
 

2017

20.05.2017 - 14:00, 19:00

  

http://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/5137?t=2017-02-04-14-00

  

... 

  

Svandovo divadlo Praha: Karel Kryl - Zem Lhostejnost

   

Na jevišti „Švandova divadla“ v Praze byla 05.10.2013 uvedena premiéra divadelní hry Zem lhostejnost 

   

Tato prezentace divadelní hry je volné scénické aranmá podle díla Karla Kryla na základ jeho asov kritických text zveejnných v jeho stejnojmenné knize v roce 2012. Tvrci pitom vyuili také ásti z knihy „Rýmované komentáe“, kterou vydá v íjnu 2013 nakladatelství Torst v Praze, a dále nkteré texty a hudbu jeho písní.

         

Další informace jsou uvedeny na internetových stránkách a v tiskových informacích divadla.

  

2017

03.06.2017 - 19:00

  

http://www.svandovodivadlo.cz/  

   

   

...    

 

   

07.10.2013 | Karel Kryl - Rýmovane komentae

  

V íjnu vydá nakladatelství Torst v Praze další publikaci z Archivu Karla Kryla. „Rýmované komentáe“ jsou poznámky Karla Kryla k tehdejším aktuálním kadodenním tématm. Jedná se o komentáe zdokumentované formou Karlem Krylem sestaveného a v Archivu Karla Kryla uloeného manuskriptu.

   

 

S malými zmnami slouil tento manuskript v dob od 26.05. do 30.6.1991 jako pedloha pro jeho poslední relace vysílané Rádiem Svobodná Evropa v Mnichov.

 

  

Karel Kryl - Rýmované komentáe

         

 

www.torst.cz/czech/detail.php?pk=638

  

...

   

Nadaní fond Karla Kryla

   

Tímto se distancuji od Nadaního fondu Karla Kryla a od jeho aktivit;
zejména od veejné sbírky na náklady spojené s poízením plastiky andla na náhrobek Karla Kryla. O výzv k veejné sbírce jsem nebyla informována a tato sbírka nemá mj souhlas.
  

Maria Magdalena Kryl
30.5.2013 | 08.01.2017

   

...   

   

Youtube | Autorská práva

   

Dílo Karla Kryla je chránno národními a mezinárodními autorskými právy. Kadé uití jeho díla proto zásadn podléhá souhlasu. Ped staením Vašeho videa se prosím o autorských právech informujte na webových stránkách

  

http://www.youtube.com/yt/copyright/cs/index.html