uvod cz sk de en pl uvod
Karel Kryl

Srdeènì Vás vítáme na oficiálních internetových stránkách Karla Kryla – písnièkáøe, básníka, novináøe, výtvarníka, ÈLOVÌKA.
Jak o Karlovi øíci nìco, co ještì øeèeno nebylo?


Vynikající zpìvák, skladatel a básník, výborný výtvarník, pro mnoho lidí ten nejlepší kamarád, se smyslem pro humor, laskavý, pøející a život milující èlovìk.
Muž s obrovským rozhledem, kterému po mnoha letech po jeho smrti dáváme
v mnoha vìcech stále více za pravdu.


 
Pøejeme všem návštìvníkùm tìchto stránek, aby zde našli informace, které hledají.
V novinkách Vás budeme informovat o právì vydávaných knihách, cd, dvd, o plánovaných výstavách a podobných akcích.

Mùžete nám napsat Vaše podnìty, otázky a nápady – mailová adresa je uvedena v kontaktech.

  

S láskou a vdìèností Karlu Krylovi

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

copyright photo: Martin Faltus Praha